Partnerzy Projektu

Logo Politechnika Lubelska

Uczelnia dysponuje zasobami osobowymi i materialnymi wpisującymi się w koncepcję programu inkubacji. Posiadana infrastruktura laboratoryjna będzie mogła być wykorzystywana do świadczenia usług na rzecz inkubowanych start-upów. Eksperci PL charakteryzują się szerokim wachlarzem umiejętności i kompetencji z zakresu m.in.: ochrony środowiska, informatyki i elektroniki, źródeł energii, ich wykorzystania i magazynowania, diagnozy rynków i otoczenia gospodarczego, projektowania strategii, marketingu oraz zarządzania. Taka różnorodność kompetencji i umiejętności wraz z wieloletnim doświadczeniem praktycznym we współpracy z biznesem gwarantuje skuteczność i efektywność rynkową: realizowanych badań, prac wdrożeniowych oraz proponowanych rozwiązań natury technologicznej i zarządczo-marketingowej.

Udział w ocenie formalnej i końcowej wniosków. Świadczenie usług specjalistycznych doradczych z zagadnień: strategia sprzedaży, strategia cenowa, innowacyjność i analiza konkurencji, elementy strategii marketingowej, konsultacje technologiczne, usługi laboratoryjne/testy/badania, badania marketingowe, badania potrzeb wraz z segmentacją, testowanie propozycji wartości – opracowanie metodyki testów, ochrona własności intelektualnej, badania potrzeb klientów – konsultacje narzędzi do badania.

Lublin up! 2023 – międzyuczelniany konkurs na najlepszy pomysł biznesowy. Organizatorzy: UM i UPrz w Lublinie, gmina Lublin, UMCS oraz PL. Celem inicjatywy było propagowanie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności wśród osób młodych, wybór projektów o największym potencjale biznesowym oraz ich wsparcie w komercjalizacji. Adresatami konkursu byli studenci i doktoranci ww. uczelni oraz młodzi naukowcy. Projekty wpisywały się w inteligentne specjalizacje Lublina według Strategii Lublin 2030.

Platforma Przemysłu Przyszłości została powołana w 2019 r. aby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Nasza Fundacja współpracuje z grupą ponad 100 ekspertów z zakresu technologii przyszłości. Wspomagamy min.: planowanie procesów cyfryzacji, wdrażanie cyfrowych produktów i usług, wprowadzanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa. Jednym z głównych naszych celów jest również wzmacnianie kompetencji managerów i budowa kadr dla przemysłu przyszłości.

Eksperci Fundacji będą w ramach projektu wspierać startupy w: kreowaniu innowacyjności i analizie konkurencji dla ich produktów, przygotowaniu analiz i projekcji finansowych, konsultacjach technologicznych, szczególnie w zakresie rozwiązań cyfrowych. Będą wspierać startupy w procesie budowania ich zespołów, min. poprzez analizę ról i kompetencji jakie są dla nich niezbędne. FPPP będzie również organizować warsztaty oraz konsultacje w zakresie dostępności i niedyskryminacji.

Cykl warsztatów dla managera 4.0 to projekt FPPP, który był realizowany w 2019 r. Jego budżet wynosił 1 692 948,65 PLN i był realizowany w 14 województwach w Polsce. Odbiorcami projektu była kadra managerska przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem firm z sektora MŚP i start-upów. Program warsztatów obejmował część wykładową, część demonstracyjną z wykorzystaniem infrastruktury technicznej, a także część roboczą dotyczącą analizy i kierunkującego doradztwa.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest jednym z największych ośrodków naukowych w Polsce. Od ponad 70 lat wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Poza działalnością edukacyjną, UMCS aktywnie uczestniczy we współpracy świata nauki z sektorem biznesu, biorąc udział w licznych projektach i konsorcjach B+R oraz stale zwiększając potencjał naukowo-badawczy. Aktywnie wspieramy działania związane z szeroko pojętą przedsiębiorczością. Od 2017 roku na Uczelni realizowany jest program Akademia Przedsiębiorczości UMCS. Zrealizowano również 3 edycje projektu Inkubator Innowacyjności – programu akceleracyjnego dla nowatorskich pomysłów powstałych na Uczelni. Rozwiązania naukowe objęte opieką Inkubatora zostały wielokrotnie nagradzane na arenie krajowej i międzynarodowej.

Opierając się na wiedzy wysokiej klasy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem zapewniamy szereg usług specjalistycznych począwszy od usług analityczno-doradczych typu Lean Canvas Boot Camp, usług doradczych wspierających identyfikację grup docelowych, usług specjalistycznych „Propozycja wartości” realizowanych w oparciu o narzędzie Value Proposition Canvas, ocenę przewag konkurencyjnych oraz wiele innych aż po oceny finalne startupów.

W latach 2019-2023 współuczestniczył w realizacji projektu Platforma Startowa WAB. W ramach partnerstwa eksperci UMCS z różnych dyscyplin zrealizowali blisko 100 usług specjalistycznych obejmujących szeroki zakres tematyczny (w tym: analizy ekonomiczno-finansowe, strategie promocyjne i marketingowe, opinie o innowacyjności, badania jakościowe i ilościowe, analizy chemiczne i biologiczne) dla 78 startupów, przedstawiciele UMCS uczestniczyli w ocenie pomysłów zgłaszanych do Platformy oraz kończących inkubację z sukcesem.

Rebels Valley jest firmą doradczą, która moderuje współpracę innowacyjnych spółek technologicznych, dużych przedsiębiorstw i sektora publicznego. Od 2018 r. wspieraliśmy korporacyjne zespoły dedykowane wdrażaniu nowych technologii u kilkudziesięciu partnerów, polskich i zagranicznych, w tym min. spółek ORLEN, PGE, TAURON, ENERGA, P&G, DSV, Citi, HSBC, BNY Mellon, Grupy Ciech, Grupy Pracuj, Grupy Santander, PEKAO, Grupy Azoty, ANWIL, T-Mobile, EIT Digital. Na bieżąco współpracujemy z polskimi i międzynarodowymi organizacjami wspierającymi komercjalizację nowoczesnych technologii

Zespół Rebels Valley od 2018 r. aktywnie funkcjonuje w polskim i międzynarodowym ekosystemie

startupowym, prowadząc działania o charakterze krajowym i lokalnym. W tym czasie w puli realizowanych przez nas inicjatyw znalazły się między innymi: ABSL StartUp Challenge i

ABSL TechLab, ORLEN Skylight, Startups in the Game, Warsaw Booster 2019, pięć edycji #StartUP Małopolska, Wschodni Akcelerator Biznesu czy też Akademia Managera Innowacji PARP. Inicjatywy te zaangażowały do tej pory setki startupów i dziesiątki partnerów korporacyjnych i pozwoliły na budowę własnej metodyki rozwoju i internacjonalizacji młodych spółek technologicznych.

Łączna wartość projektów akceleracyjnych, startupowych i wsparcia innowacji zrealizowanych przez Rebels Valley przekracza 50 mln PLN.

Oprócz wsparcia startupów nasz zespół jest zaangażowany w rozwój projektów, których celem są zmiany mające pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. W ramach programów ORLEN Social Lab oraz #StartUP Małopolska wspieraliśmy rozwój NGO oraz spółek zajmujących się problemami i rozwojem społeczności.

W ramach Projektu Wschodni Akcelerator Biznesu 2.0 eksperci Rebels Valley będą prowadzić warsztaty i doradztwo w zakresie biznesowych aspektów prowadzenia działalności, ze szczególnym naciskiem na aspekty sprzedaży, propozycji wartości, pozyskiwania Klientów i poprawnego, dostosowanego do różnych Odbiorców, prezentowania zbudowanego rozwiązania.

Nasza koncepcja pracy ze startupami bazuje na doświadczeniach potwierdzonych sukcesami wspieranych Przedsiębiorców (w naszych programach inkubacyjnych i akceleracyjnych pomogliśmy się rozwinąć prawie 400 startupom), którzy komercjalizują wyniki swoich prac dzięki współpracy z naszą Firmą. 

Nasi eksperci wspierali spółki takie jak Nevomo, Renderro, Docmatic, Scan The Sun, Enelion, Elmodis, VivaDrive, Symmetrical.ai, Maasloop, Ledholo, Saule, Every European Digital Poland czy też Loopako.
Wspierane przez nas Spółki nie tylko otrzymały dziesiątki milionów złotych grantów i inwestycji ze strony funduszy VC, ale nawiązały komercyjne relacje z klientami z Polsce i zagranicą.

Krakowski Park Technologiczny od ponad 25 lat współtworzy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Dysponuje pełną paletą narzędzi, dzięki którym klienci mogą rozwijać się lepiej i szybciej. KPT prowadzi m.in. dwa inkubatory: Inkubator Technologiczny przeznaczony dla start-upów IT oraz Inkubator Digital Dragons – dla studiów growych. Wspiera społeczność przedsiębiorców rozwijając działania, które pomagają weryfikować i rozwijać projekty biznesowe: programy akceleracyjne i inkubacyjne, warsztaty, doradztwo, hackathony i game jamy, konferencje. 

Ważne miejsce w KPT zajmują przemysł 4.0 i branża growa. Jest liderem konsorcjum hub4industry, które wspiera firmy, chcące wprowadzić rozwiązania przemysłu 4.0. Od ponad 10 lat buduje system wsparcia sektora branży gier: organizuje konferencję Digital Dragons – kluczowe wydarzenie dla branży gier w Europie, prowadzi badania rynku, edukuje. 

Ponadto firmy mogą liczyć na wsparcie funduszy zalążkowych, zwolnienia podatkowe w ramach programu Polska Strefa Inwestycji i preferencyjne warunki wynajmu powierzchni biurowych.

KPT jest członkiem kilkunastu organizacji branżowych, w tym o międzynarodowym zasięgu.

KPT w ramach projektu zapewni startupom wsparcie managera inkubacji oraz wsparcie eksperckie w zakresie: budowania zespołu, badania potrzeb klientów, testowania MVP i propozycji wartości internacjonalizacji, a także nawiązywanie relacji z firmami – na potrzeby testów i wdrożeń, w tym sieciowanie. Wszystko to z uwzględnieniem specyfiki start-upów, w szczególności przemysłowych oraz z branży gier cyfrowych.

Krakowski Park Technologiczny z dumą obserwuje postępy ponad 500 start-upów – absolwentów programów rozwoju biznesowego KPT oraz kolejnych 800 startupów – uczestników wydarzeń, szkoleń i innych, krótszych form wsparcia. Większość start-upów aktywnie współpracujących z KPT skuteczniej pozyskuje partnerów biznesowych, odbiorców technologii, inwestorów, wydawców (w przypadku branży gier), zdobywa branżowe wyróżnienia i nagrody. Dotyczy to zarówno branży gier, przemysłu 4.0 jak i innych segmentów środowiska start-upowego.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) jako najstarszy w Polsce rolniczy ośrodek badawczo-rozwojowy posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie badań nad produkcją roślinną oraz nauk i obszarów z nim powiązanych. Obecnie IUNG-PIB prowadzi badania w zakresie produkcji roślinnej oraz oddziaływania rolnictwa na środowisko. Bazy danych dotyczące badań agrometeorologicznych, gleboznawczych czy środowiskowych, którymi dysponuje Instytut są najobszerniejszymi w kraju. W ramach długotrwałej współpracy międzynarodowej dysponuje dobrze rozwiniętą siecią partnerów, dzięki której ma duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania projektów europejskich. Wieloletnie doświadczenie wiąże się również z liczną grupą ekspertów, których wiedza ekspercka jest unikatowa w zakresie działań prowadzonych w Instytucie. IUNG-PIB posiada również dobrze rozwinietą współpracą z otoczeniem gospodarczym oraz organami tworzącymi przepisy prawa. Ponadto IUNG-PIB posiada doświadczenie w zakresie komercjalizacji oraz wdrożenia własności intelektualnej, będącej wytworem zespołów naukowych.

Głównym zadaniem Instytutu jest ocena wiarygodności oraz kwalifikacja pomysłów zgłaszanych start-upów. Eksperci z IUNG-PIB prowadzą ocenę m.in. pod kątem innowacyjności biorozwiązań, wraz z analizą konkurencyjności. Ponadto Zespół IUNG-PIB poprzez nabytą wiedzę wynikającą z relacji z otoczeniem gospdoarczym w ramach testowania i wdrażania biorozwiązań zapewni merytoryczne wsparcie start-upom. Kolejną usługą świadczoną przez Instytut są konsultacje technologiczne, usługi laboratoryjne czy wsparcie w zakresie prowadzonych badań.

Instytut w ramach realizacji projektów międzynarodowych m.in. w ramach programu Horyzont (2020 i Europa) tj. NBSOIL, BioEcon, VALUE4FARM, CEE2ACT, BIOEASTsUP oraz działań podejmowanych na rzecz Rady PPNT nawiązywał i w dalszym ciągu kontynuuje szeroką współpracę ze start-upami: Vertigo Farms, Ribes Technolgies czy Vermico, które osiągnęły sukcesy w zakresie wdrażania swoich biorozwiązań (tj. inteligentne kompostowniki, roboty w produkcji roślinnej czy farmy wertykalne). Ponadto sukcesy tych biorozwiązań Instytut promował nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej.

Netrix Link Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się Instytucja Otoczenia Biznesu podlegająca systemowi akredytacji dla ośrodków innowacji. Swoją działalność opiera na 4 filarach: Innowacje, Audyty, Startupy, B+R. Celem Netrix jest rozwój działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki kompleksowemu podejściu jesteśmy w stanie zarekomendować przedsiębiorcom takie rozwiązania biznesowe, które przyczynią się do skutecznego wdrożenia innowacji. Swoją działalność opieramy na zaufaniu i dogłębnej analizie potrzeb przedsiębiorcy. 

Zgodnie z umową spółki, celami spółki są: 

– rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 

– rozwój regionu 

– wykorzystanie nowych technik i technologii 

Świadczymy proinnowacyjne usługi doradcze oraz poszukujemy adekwatnych źródeł finansowania dla opracowania i wdrożenia innowacji. Specjalizujemy się we wdrażaniu innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach działających w różnych branżach. Realizujemy audyty. Wspieramy rozwój startupów oraz tworzymy warunki do ich powstawania. Ponadto, prowadzimy działalność badawczo-rozwojową.

Netrix w projekcie zapewni startupom wsparcie w zakresie budowania zespołu, badania potrzeb klientów, testowania MVP i propozycji wartości oraz analiz i projekcji finansowych. Wykorzystując szeroką sieć kontaktów i pozycję rynkową pomoże poczatkującym przedsiębiorcom nawiązać relacje z firmami oraz funduszami VC dla chętnych podmiotów.

Dotychczas Ośrodek Innowacji Netrix Link otoczył opieką ponad 100 startupów. Podmioty, które rozwijały się pod okiem mentorów Netrix, zostały m.in. laureatami finału konkursu START2UP! PITCH 2021 w ramach konferencji #START2UP. I tak – startup Visual TECH-LAB zajął II  miejsce, BreatherOne/Respmedical III miejsce, a Spectalight.io otrzymał wyróżnieniePonadto, startup Visual TECH-LAB otrzymał nagrodę główną w ramach MeetUp! organizowanego przez Puławski Park Naukowo-Technologiczny i Incredible Inspirations Sebastiana Kulczyka.