FAQ

I. APLIKACJA DO WAB

# Wniosek aplikacyjny
PYTANIE:
Z czego składa się wniosek?
ODPOWIEDŹ:
Na kompletnie złożony wniosek składa się wniosek inkubacyjny wypełniony w generatorze wniosków https://lsi.parp.gov.pl/auth oraz z załączników:
1. pitchdeck,
2. film umieszczony w chmurze, do którego link należy zamieścić w formularzu rozszerzonym,
3. formularz rozszerzony – do pobrania z https://wab.biz.pl/dokumenty/

# Wnioskodawca
PYTANIE:
Kto może zgłosić projekt do inkubacji?
ODPOWIEDŹ:
Zapraszamy osoby fizyczne lub zespoły składające się z osób fizycznych, posiadające Pomysł biznesowy. Nabór kierujemy do osób, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, posiadają wyłączne prawo własności do zgłoszonego przez nich innowacyjnego pomysłu biznesowego oraz uprawnienia do rozporządzania nim.

# Wnioskodawca
PYTANIE:
Czy wniosek może złożyć przedsiębiorca?
ODPOWIEDŹ:
Nie. Wnioski mogą składać wyłącznie osoby fizyczne, które po zakwalifikowaniu do inkubacji założą spółkę z o.o. w PSA.

# Pomysłodawca cudzoziemiec
PYTANIE:
Czy mogę aplikować do was na inkubację ze swoim pomysłem jako cudzoziemiec czy musi być ze mną wspólnie obywatel RP?
ODPOWIEDŹ:
Nie ma przeciwwskazań do składania wniosku inkubacyjnego przez obcokrajowców, ponieważ: Pomysłodawca – pełnoletnia osoba fizyczna lub zespół pełnoletnich osób fizycznych (posiadających pełną zdolność do czynności prawnych), które zgłoszą się do Projektu z pomysłem na produkt, który będzie mógł zostać objęty wsparciem w celu przygotowania innowacyjnego produktu, w tym usługi w formie MVP. Pomysłodawca musi być właścicielem zgłaszanego Pomysłu.

# Pomysł biznesowy – wymagania formalne
PYTANIE:
Jakie wymogi formalne musi spełnić rozwiązanie zgłaszane do inkubacji?
ODPOWIEDŹ:
Głównym wymogiem jest to, aby pomysł biznesowy nie stanowił (obecnie ani w przeszłości) przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej Pomysłodawcy lub członka zespołu Pomysłodawcy.

# Reprezentacja startupu na panelu ekspertów
PYTANIE:
Czy w panelu mogą uczestniczyć inne osoby niż Pomysłodawcy?
ODPOWIEDŹ:
Na panelu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby wymienione we wniosku inkubacyjnego.

# Prezentacja na panel ekspertów
PYTANIE:
Czy prezentacja powinna zostać opracowana zgodnie z konkretnym/sztywnym szablonem zaproponowanym przez Państwa?
ODPOWIEDŹ:
Pitchdeck dotyczący składanego pomysłu składający się z maksymalnie 10 slajdów – nie ma wstępnie zdefiniowanego szablonu dla treści. Dokument należy przesłać w formacie pdf. Pomysłodawca może użyć do przedstawienia pomysłu obrazów, danych, tabel nieuwzględnionych w formularzu wniosku.

# Prezentacja na panel ekspertów
PYTANIE:
W jaki sposób prezentacja ma zostać dostarczona, osobiście w dniu prezentacji czy wcześniej mailem?
ODPOWIEDŹ:
Prezentacja oraz film, który stanowi link do nagrania w formularzu rozszerzonym, stanowią załączniki wymagane na etapie składania wniosku inkubacyjnego.

# Film załączony do wniosku aplikacyjnego
PYTANIE:
Co powinien zawierać film, dotyczący aplikowanego wniosku?
ODPOWIEDŹ:
Film powinien być prosty, trwający ok. 5 minut. Celem jest pokazanie zespołu stojącego za Pomysłem biznesowym.Jego oczekiwaniach względem procesu inkubacji i deklarowanym zaangażowaniu czasowym i osobowym w pracę w ramach inkubacji.Film musi być w języku polskim (może zawierać napisy).

II. GRANT I POZOSTAŁE WSPARCIE NA ROZWÓJ

# Wysokość wsparcia dla startupu
PYTANIE:
O jakie dofinansowanie można się ubiegać?
ODPOWIEDŹ:
W czasie inkubacji startup może otrzymać finansowanie w wysokości nawet do 120 tys. PLN, z czego środki z grantu stanowią ok. 30 tys. zł. Pozostała kwota to wartość usług świadczonych przez WAB.

# Przeznaczenie grantu
PYTANIE:
Na co można przeznaczyć grant?
ODPOWIEDŹ:
Środki z grantu przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze stworzeniem i przetestowaniem prototypu / MVP.

# Grant a koszty bieżące startupu
PYTANIE:
Czy z grantu można finansować koszty założenia spółki z o.o. (kapitał początkowy, koszty notarialne), oraz koszty prowadzenia spółki np. obsługę księgową?
ODPOWIEDŹ:
Grant nie może zostać przeznaczony na finansowanie podstawowej obsługi działalności przedsiębiorstwa Startupu – takich jak zakup materiałów biurowych, komputerów, koszty usług telekomunikacyjnych, podstawowego oprogramowania biurowego oraz koszty określone w Podrozdziale 2.3 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Grant nie może być przeznaczony na kapitał początkowy spółki kapitałowej, czy koszty notarialne. Natomiast obsługa księgowa jest jedną z usług podstawowych w ramach programu inkubacji. Grant jest przeznaczony wyłącznie na realizację zadań określony w indywidualnym planie inkubacji (IPI-OR) i nie może zostać wydany na inne cele.

# Poziom dofinansowania dla startupu
PYTANIE:
Jakie jest % dofinansowanie do projektu ?
ODPOWIEDŹ:
W ramach procesu inkubacji startup otrzymuje wsparcie merytoryczne w postaci usług podstawowych, usług specjalistycznych oraz grantu (wypłacanego w kwocie netto). Startup nie ponosi kosztów w/w usług i grantu.

# Wkład własny startupu
PYTANIE:
Czy wymagany jest wkład własny ?
ODPOWIEDŹ:
Wkład własny nie jest wymagany. Pomysłodawca może otrzymać grant na realizację zadania określonego w IPI-OR. Jednakże, wysokość kwoty grantu może pokryć tylko kwotę netto danej usługi/zakupu/dostawy Startupu. tzn Startup zobowiązany jest do poniesienia podatku VAT danego zamówienia.

III. INKUBACJA

# Gdzie zarejestrować startup?
PYTANIE:
Czy w ramach wsparcia inkubacji istnieje możliwość skorzystania z adresu Wschodniego Akceleratora Biznesu przy zakładaniu naszej spółki?
ODPOWIEDŹ:
Usługa podstawowa obejmuje zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w formie wirtualnego adresu wraz z dostępem do biurka lub dedykowanej przestrzeni. Oznacza to, że Pomysłodawca otrzymuje możliwość korzystania z adresu do rejestracji firmy oraz dostępu do fizycznej przestrzeni, gdzie może prowadzić spotkania, pracować lub korzystać z infrastruktury biurowej w wyznaczonych godzinach.

# Podział udziałów w startupie
PYTANIE:
Chcemy 60% udziałów podzielić między 4 członków zespołu, a resztę objąłby zewnętrzny podmiot. Czy taki podział jest możliwy?
ODPOWIEDŹ:
W okresie inkubacji udziałów nie mogą posiadać podmioty a tylko osobowy fizyczne. Udziałowcy podmiotowi mogą się pojawić dopiero po zakończeniu inkubacji. Zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu Wspólnikami/akcjonariuszami spółki określonej w ust. 1 mogą być tylko osoby fizyczne – członkowie zespołu projektowego określonego w treści wniosku aplikacyjnego.

# Wspólnicy startupu spoza zespołu wskazanego we wniosku
PYTANIE:
Czy Wspólnikami Spółki mogą być także osoby nie wymienione we wniosku?
ODPOWIEDŹ:

Angażowanie innych osób fizycznych niż określone we wniosku możliwe są tylko w uzasadnionych przypadkach oraz tylko za uprzednią zgodą Animatora. Brak uzyskania takiej zgody może stanowić podstawę do odmowy zawarcia umowy inkubacji.

# Wspólnicy startupu a Pomysłodawcy
PYTANIE:
Czy wszyscy Pomysłodawcy muszą być wspólnikami spółki?
ODPOWIEDŹ:
• Zasadą jest, iż wspólnikiem/akcjonariuszem spółki muszą być wszystkie osoby wskazane w sekcji wniosku POMYSŁODAWCA. Lider projektu dopuszcza wyjątek od tej zasady – nie wszyscy pomysłodawcy muszą znaleźć się wśród udziałowców/akcjonariuszy pod warunkiem złożenia Liderowi oświadczenia przez osobę, która pierwotnie wskazana była we wniosku inkubacyjnym w sekcji POMYSŁODAWCA o zrzeczeniu się przez nią wszelkich praw do pomysłu biznesowego na rzecz pozostałych osób będących pomysłodawcami.
• Należy odróżnić pojęcia Pomysłodawcy od członka zespołu projektowego. Każdy pomysłodawca (jako osoba posiadająca prawa do pomysłu) musi być członkiem zespołu. Z kolei nie każdy członek zespołu musi być Pomysłodawcą.
• Członek zespołu, który nie był wskazany we wniosku, jako Pomysłodawca może zostać wspólnikiem/akcjonariuszem startupu – oznacza to, iż pozostali wspólnicy/akcjonariusze będący pomysłodawcami przekazali prawa do pomysłu również takiemu członkowi zespołu.
• Należy pamiętać, iż angażowanie innych osób fizycznych niż określone we wniosku możliwe są tylko w uzasadnionych przypadkach oraz tylko za uprzednią zgodą Animatora. Brak uzyskania takiej zgody może stanowić podstawę do odmowy zawarcia umowy inkubacji.

# Podział udziałów w startupie
PYTANIE:
Czy Państwo macie wytyczne, np. że Pomysłodawca musi mieć całość udziałów albo większość?
ODPOWIEDŹ:
Nie ma konieczności by Pomysłodawca posiadał całość lub większość udziałów. Ukształtowanie struktury udziałów należy do zespołu. Należy jednak pamiętać, iż angażowanie innych osób fizycznych niż określone we wniosku możliwe są tylko w uzasadnionych przypadkach oraz tylko za uprzednią zgodą Animatora. Brak uzyskania takiej zgody może stanowić podstawę do odmowy zawarcia umowy inkubacji.

# Czas trwania inkubacji
PYTANIE:
Czy możliwe jest wcześniejsze ukończenie inkubacji?
ODPOWIEDŹ:
Standardowo inkubacja trwa ok. 6 m-cy. Zależnie od przygotowania startupu, tj. przeprowadzenia wcześniej wiarygodnych badań rynkowych czy dysponowania prototypem, możliwe jest skrócenie okresu inkubacji.

# Tryb pracy podczas inkubacji
PYTANIE:
Czy są to spotkania stacjonarne czy zdalne ? Jeżeli stacjonarne to gdzie i w jakim wymiarze czasu ?
ODPOWIEDŹ:
Spotkania z managerami inkubacji mogą odbywać się stacjonarnie, jak i zdalnie. Natomiast Startup zobowiązany jest do wzięcia udziału w stacjonarnych wydarzeniach przewidzianych w projekcie:
Boot Camp
Demo Day
oraz w innym wydarzeniu związanym z realizacją projektu pod warunkiem zaproszenia ze strony Animatora

# Prototyp rozwiązania
PYTANIE:
Czy mając pomysł na innowacyjny produkt już na samym początku muszę mieć jego prototyp ?
ODPOWIEDŹ:
Nie. Celem inkubacji jest opracowanie pierwszej wersji produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności.

# Zlecenie wykonania prototypu
PYTANIE:
Czy w trakcie trwania inkubacji mogę znaleźć wykonawcę który zrobi prototyp?
ODPOWIEDŹ:
Lider powierza startupowi grant (środki finansowe), które są przeznaczone wyłącznie na realizację zadania określonego w IPI-OR i nie mogą zostać wykorzystany na inne cele. Startup dokonuje wszczęcia procedury mającej na celu wyłonienie wykonawcy i zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonania MVP.

# Zadania własne startupu
PYTANIE:
Czy w trakcie inkubacji, oprócz zadań realizowanych w Platformie, podmiot może realizować własne zadania związane z rozwojem pomysłu (z własnej kieszeni)?
ODPOWIEDŹ:
Tak, nie ma żadnych zastrzeżeń do realizacji własnych zadań dotyczących rozwoju pomysłu.